Niepokalana
Instytut Niepokalanej Matki Kościoła

Przełożeni generalni z całego świata u Papieża
- wśrod nich odpowiedzialna główna INMK

Przełożonych generalnych męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego przyjął 22 maja 2006 roku w Watykanie papież Benedykt XVI. W spotkaniu wzięło udział ok. 1400 osób. W imieniu Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS) Papieża powitała jej przewodnicząca, Ewa Kusz, odpowiedzialna główna Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst tego wystąpienia:

Drogi Ojcze Święty,

W imieniu kobiet, mężczyzn i kapłanów należących do instytutów świeckich na całym świecie chcę Cię serdecznie pozdrowić. Chcę również wyrazić wdzięczność za Twoją, Ojcze Święty, posługę pasterską w Kościele Powszechnym, która promieniuje w świecie. Cieszymy się dzisiaj, że możemy być Twoimi gośćmi.

Nasze powołanie jest „pomiędzy inicjatywą Boga, a oczekiwaniami człowieka”, jak to powiedział Papież Jan Paweł II. Nasze życie, widziane z zewnątrz, nie różni się od życia innych osób żyjących w świecie: członkowie instytutów świeckich są politykami, wypełniają różne zadania społeczne, pracują na uniwersytetach i w innych miejscach naszego społeczeństwa, w których są potrzebni; mają oni te same problemy, troski, doświadczają tych samych cierpień, przeżywają samotność, również nieobce jest im bezrobocie.

Ale uwierzyliśmy miłości! I to głębokie spotkanie z Bogiem, „komunia z Chrystusem wyprowadza każdego z nas z koncentracji na samym sobie i kieruje ku Niemu, a przez to, jednocześnie, ku jedności z wszystkimi chrześcijanami” (DCE 14). To pozwala nam być świadkami: świadkami prawdy pomiędzy wieloznacznością; świadkami uczciwości w naszej pracy, gdzie istnieje korupcja… a przede wszystkim świadkami nadziei i miłości, szczególnie wobec tych, którzy są zagubieni pośrodku współczesnej kultury.

Nie jesteśmy siłą polityczną, społeczną, a nawet duszpasterską, żyjemy w diasporze, jest nas niewielu, ale jesteśmy jak sól i zaczyn, które powoli odmienią ten świat od środka. W to wierzymy i tak chcemy żyć.

Ojcze święty, proszę o Twoją ojcowską troskę o nas i obiecuję naszą modlitwę.

Ewa Kusz

Przewodnicząca CMIS

Carissimo Santo Padre,

Nel nome degli Istituti secolari femminili, maschili e sacerdotali dal tutto il mondo, da quali ci sono i responsabili generali e loro vice, vorrei salutarLa con il cuore pieno di grazia per il Suo servizio pastorale nella Chiesa universale e atteggiamento assorto nei segni di tempo.

La nostra vocazione e – come ha detto il Papa Giovanni Paolo II – “al punto di incrocio tra l’iniziativa di Dio e l’attesa della creazione”. Siamo fra gli uomini e con loro proviamo lo stesso dolore, sollitudine, disocupazione, senso d’impotenza ed altreesperienze. Ma abbiamo creduto all’amore di Dio. E questo intimo incontro con Dio ci permette di essere i testimoni della verita nel mondo di ambiguita, i testimoni dell’onesta nei nostri posti di lavoro…, e soprattutto i testimoni della speranza e dell’amore ai tutti, ma specialmente per i smarriti nella nostra cultura. Possiamo essere i testimoni, perche – come Lei ha scritto – “la comunione con Dio tira ognuno di noi fuori di se stesso verso di Lui, e cosi anche verso l'unita con tutti i cristiani”.

Non siamo molto numerosi e visibili, non abbiamo l’esterno potere politico, sociale ed anche pastorale, ma siamo come sale e lievito, quale puo pian piano cambiare e trasformate il mondo dal dentro. I nostri membri sono sia nel livello politico, sociale, alle universita…, sia fra gli immigranti, disocupati, lavoratori…

Santo Padre, chiedo la Sua paterna cura a tutti i consacrati e prometto la nostra preghiera.

Ewa Kusz

Presidente della CMIS

Dod. Katarzyna Wiatr dnia 20-12-2006 o godz. 18:09

Zobacz także:

Odpowiedzialna główna INMK - audytorem na Synodzie Biskupów nt. Biblii (6-09-2008)

Paweł - sługa Jezusa Chrystusa (29-06-2008)

50-lecie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła (2-06-2008)

Przed 50 laty ks. Blachnicki założył instytut świecki (21-05-2008)

Szczęśliwa "Blachniczanka" (21-05-2008)